zakres kompetencji pielęgniarki

RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t

Temat: Pielęgniarstwo środowiska naucz. i wychow. CKPPiP
...przeżywania sukcesów, kształtowaniu poczucia własnej wartości, umiej ętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, z problemami emocjonalnymi , zwłaszcza w okresie dojrzewania, to zadania pielęgniarki szkolnej należące do: A. profi laktyki pierwszorzędowej, B. profi laktyki drugorzędowej, C. profilaktyki trzeciorzędowej, D. powyższy zestaw działań nie wchodzi w zakres proponowanych działań profi laktycznych wchodzących w zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej. Zadanie 55. Wyróżnia się trzy typy (modele) edukacji zdrowotnej uwzględniaj ące rodzaj relacj i mi ędzy nadawcą i odbiorcą informacji oraz konsekwencje cech tej relacji na skuteczność podejmowanych działań edukacyjnych. Spośród poni ższych odpowiedzi wybierz tę, która zawiera wszystkie poprawne nazwy tych trzech model i ( typów) edukacji zdrowotnej : A. autorytatywna, profilaktyczna,...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=494Temat: Specjalizacja rodzinna.Jesień 2009.
...D. pozwalającej rozpatrywać sytuacje i zjawiska w aspekcie terminologi i ogólnej teorii systemów. Zadanie 55. System opieki pielęgnacyjnej, w którym pielęgniarka wykonuje określone czynności samoopieki, a pacjent stosownie do swych możliwości wykonuje pozostałe czynności samoopieki zaliczamy do systemu: A. całkowicie kompensacyjnego, B. częściowo kompensacyjnego, C. wspierającego, D. wspieraj ąco- edukacyjnego. Zadanie 56. Zakres kompetencji pielęgniarki rodzinnej zawiera zakres: A. zadań i odpowiedzialności oraz wykaz standardowego wyposażenia torby pielęgniarki rodzinnej , B. zadań, pełnomocnictw i uprawnień oraz wykaz przepisów reguluj ących jej praktykę, ł ącznie ze standardem wyposażenia jej praktyki , C. zadań, obowi ązków, uprawnień i możliwości, D. wiedzy i umiej ętności, obowi ązków i odpowiedzialności, pełnomocnictw, uprawnień...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=879


Temat: Obecność pielęgniarki szkolnej na zawodach sportowych
...kontraktu z NFZ? Pytanie Jestem pielęgniarką szkolną, ostatnio zostałam poproszona o udział w powiatowych zawodach sportowych, w których biorą udział uczniowie szkół. Czy jako pielęgniarka szkolna jestem zobowiązana w ramach kontraktu z NFZ brać udział w takim przedsięwzięciu? Czy istnieje jakiś akt prawny określający tę kwestię? Odpowiedź odpowiedzi udzielono: 19 października 2009 r. stan prawny dotychczas nie uległ zmianie Nie. Zakres kompetencji pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki szkolnej POZ), będących przedmiotem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, określało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.), a od 31 sierpnia 2009 r. rozporządzenie Ministra...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=887
 

Powered by WordPress dla [RaNy kLuTe PoZdRo // b y - h e a r t]. Design by Free WordPress Themes.